Add-in Auto CountTile_Tự động đếm và thống kê gạch shopdrawing Revit

Auto CountTile Revit 2017 Xuất phát từ nhu cầu  thực tế từ phòng BIM của một công ty hàng đầu VN,  add-in dưới đây được vietbimcoder…

Đọc thêm