COBie - Định Nghĩa, Hệ Thống Và Phân Loại Trong Revit | VietBimcoder.com

COBie – Định Nghĩa, Hệ Thống Và Phân Loại Trong Revit

*ĐỊNH NGHĨA COBIE:

 • COBie “Construction Operations Building Information
 • Là định dạng dữ liệu lưu trữ thông tin BIM
 • Tiêu chuẩn trao đổi dữ liệu
 • Dễ dàng chuyển thông tin sang quá trình vận hành và duy trì (O&M)
 • Quản lý thông tin trong quá trình thiết kế, xây dựng và vận hành

*NGUYÊN TẮC:

 • Mô hình phải chuẩn IFC (Industry Foundation Classes) là chuẩn định dạng mở, giúp trao đổi dữ liệu mô hình 3D giữa các phần mềm, phục vụ cho công tác quản lý mô hình BIM

 • COBie liên kết với định dạng dữ liệu IFC. Nếu IFC là mô hình của mọi thứ thì COBie là một tập con của IFC

 • COBie có cấu trúc là bảng tính
 • Excel Tabs = COBie worksheets
 • Không phải tất cả worksheets đều cần thiết
 • Phân loại là một phần quan trọng của COBie
 • Giúp việc tổ chức và tìm kiếm thông tin hiệu quả hơn
 • Các giá trị phân loại được liệt kê trong một worksheet riêng biệt để sử dụng làm pick lists

 • COBie sử dụng màu sắc để truyền tải các trường thông tin

 • Cấu trúc các Sheet như sau:

Bảng tiêu chuẩn cơ sở dữ liệu Cobie:

 • Design model: mô hình thiết kế
  • Contact: các thông tin liên hệ
  • Facility: các trang thiết bị cơ sở
  • Floor: hệ kết cấu sàn
  • Space: được phân loại sử dụng OmniClass, tổng diện tích (Gross Area) được tính trong Revit.
  • Zones: các phạm vi được phân chia.
  • Type: có đầy đủ thông tin về Name, Category, Description, Asset Type.
  • Components: có đầy đủ thông tin về Name, Description, Type and Spaces.
  • Systems: có đầy đủ thông tin về Name, Category (OmniClass), Components.
  • Document: các tài liệu
  • Attribute: các thuộc tính
 • Construction model: mô hình thi công xây dựng
  • Type: các thông tin được cập nhật bởi nhà sản xuất, số hiệu, thông tin bảo hành, mức giá thay thế.
  • Component: gồm Serial Number, ngày lắp đặt (installation date), ngày bảo hành, ghi chú số hiệu.
  • Các thiết bị được cung cấp cho các loại đối tượng (Spare part).
  • Thuộc tính được cung cấp đầy đủ cho các đối tượng theo Type và Component.
 • Commissioning model: mô hình vận hành
  • Attributes: các thuộc tính được hiệu chỉnh dựa trên đo đạc thực tế.
  • Documents: các tài liệu được kết nối với bảng Cobie.

Bài viết liên quan

Leave a Comment