[DYNAMO Task] Add-In FilterRebar - Việt Bim Coder

[DYNAMO Task] Add-In FilterRebar

  • Lần trước Vietbimcoder có hướng dẫn các bạn tạo add-in này bằng C#, lần này chúng tôi xin chia sẻ cho các bạn Graph Dynamo, để cho các bạn thấy được khả năng tạo add-in đơn giản của Dynamo là rất nhanh
  • Nhắc lại là Filter Rebar là một thao tác sử dụng rất nhiều triển khai thép kết cấu nhé các bạn.
  • Packet cần trong Grapth: Data-Shape, Hot Gear
  • Kết quả chạy bên Revit khi chạy Graphs
  • Cách sử dụng:+

+ Có thể mở Grapgh này qua Dynamo Player. Khi form UI trên hiện lên kick chọn “Quét chọn”

+ Quét các đối tượng có chứa Rebar trong đó

+ Kick “Ok” là sẽ lọc ra duy nhất Rebar

Bài viết liên quan

Leave a Comment