[Dynamo] Geometry - Đối Tượng Hình Học Vật Lý (Part 1) | Vietbimcoder.com
Dynamo 

[Dynamo] Geometry- Đối Tượng Hình Học Vật Lý (Part 1)

Geometry là một kiểu dữ liệu thông tin được sử dụng để vạo nên các hình khối hình học. Để có thể thiết kế điện toán (Computational Design) việc hiểu về các loại trong kiểu dữ liệu Geometry là hết sức cần thiết. Bài hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu các loại geometry sau:
I. POINT- ĐIỂM

 • Point là nền tảng của mọi đối tượng vật lý, cần ít nhất 2 điểm để tạo Curve, ít nhất 3 điểm để tạo đa giác hay mặt
 • Quy ước về kí hiệu tọa độ của điểm phụ thuộc vào loại không gian làm việc
 1. Point trong hệ tọa độ Ơ-Clit [X,Y,Z]
 2. Point trong hệ tọa độ tham biến của Curve [t]
 3. Point trong hệ tọa độ tham biến Surface [U,V]

VD:

     Đường tròn tạo bởi hàm x=r*cos(x) và y=r*sin(x)

  II.  CURVES- ĐƯỜNG

 • Curve là đối tượng hình học thân quen nhất trong các dạng hình học, curve được tạo bởi đối tượng cơ bản point
 • Curve là tên chung cho mọi loại đường, kể cả đường thẳng, bao gồm: Line,Circle,Spline. Curve được cấu tạo từ tập hợp Point và để thể hiện Curve qua Point ta còn có thể dung hàm (VD: x=0.5*t, y=t). Tham số t này luôn có thể tính toán được đối với bất kì loại Curve nào
 • Nếu nhìn một cách khác thì Curve luôn có điểm đầu và điểm cuối, có thể xem là điểm có giá trị t max và t min tạo ra Curve.

 

 • Trong Dynamo tham số t của Curve được hiểu là 0.0 đến 1.0
 • Điểm đầu và điểm cuối mà bằng nhau thì có nghĩa là curve này là đường kín (Closed)
 • Vẽ Point trong Dynamo
 • Có nhiều cách tạo Point, vào Geometry > Point

                                                                                                   Các cách tạo Point

 • Khác nhau ở đây là dữ liệu đầu vào, tùy vào cách chúng ta mong muốn cho điều kiện tạo ra điểm
 • Rê chuột vào Input ta sẽ thấy phần mô tả dữ liệu cần phải đưa vào và giá trị mặc định (nếu có). Xét node đơn giản nhất là ByCoordinates, giá trị mặc định nếu ta ko đưa dữ liệu đầu vào là 0,0

                                                                                     Point được khởi tạo theo giá trị đầu vào

 III.  LINE- ĐƯỜNG THẲNG

 • Line là dạng đơn giản nhất của Curve, nó không phải đường cong nhưng cơ bản nó vẫn là Curve. Có nhiều cách để tạo Line nhưng đơn giản nhất là Point A tới Point B, hình dạng của Line AB được vẽ nằm giữa 2 điểm A, B. Nhưng trong toán học thì nó còn có thể được định nghĩa thêm là phần mở mở rộng về 2 hướng

 • Kết nối 2 Line lại ta được PolyLine, nếu Polyline kín thì được gọi là PolyGon

                                                                                                                Polyline & Polygon

 • Tạo Line trong Dynamo
 • Để sử dụng lại Graph ta có thể quét chọn copy và paste và trong khi những node vừa được tạo ra vẫn đang được Selected ta có thể dễ dàng kéo tới vị trí mong muốn. Thay đổi giá trị đầu vào của node mới được copy

2 points được tạo

 • Tiếp theo vào Library, Geometry > Line bạn sẽ thấy node ByStartPointEndPoint, kéo vào WorkSpace và nối lại ta được Line theo 2 điểm.

Bài viết liên quan

Leave a Comment